Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. Även byggindustrins yrkesnämnd är intresserade av att bidra till denna utveckling och undersöker hur införandet av digitalisering i utbildning kan utvecklas. Syftet med studien är att kartlägga användningen av digitalt stöd i byggproduktionen för olika yrkesgrupper. I studien undersöks vilka digitala kunskaper och färdigheter byggbranschen efterfrågar hos yrkesarbetare och hur delbranscherna bygg, anläggning, VVS och el skiljer sig i digital utveckling. För att samla empiri till resultatet har metoderna semistrukturerade intervjuer och enkät använts. Resultat från en litteraturstudie och information från en workshop har använts för studiens bakgrund och teori. Utifrån litteraturstudien konstateras det att de flesta digitala hjälpmedel i byggproduktion kan delas upp i fyra kategorier, digitala verktyg, produktinformation, tillverkningsinformation och företagsresurser. Då digitalisering av byggproduktion innebär förändringsarbete i organisationer adderas även inställning som en femte kategori. I studien diskuteras faktorer som kan hindra den digitala utvecklingen. Det konstateras att VVS är den delbransch där produktionen är mest digitaliserad, elbranschen ligger inte långt efter. Sedan följer bygg och sist anläggningsbranschen. Alla yrkesarbetare förväntas kunna hantera en smartphone, sedan skiljer sig förväntningarna mellan de olika branscherna eftersom användningen av digitala verktyg och program varierar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)