Myten om det osäkra molnet : Framgångsfaktorer och risker med molntjänster och IT-säkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Sakta men säkert börjar mognaden och ändringsviljan etablera sig ute hos organisationer, med en tidigare robust och väletablerad IT-infrastruktur, att ta del av molntjänster. Under de kommande åren ska ett stort antal organisationer migrera lokal infrastruktur till molntjänster, vilket ställer stora krav på de lokala IT-avdelningarna. En återkommande faktor som lyfts när molntjänster diskuteras är hur organisationen ska, på ett säkert sätt, använda molntjänster – utan att riskera att organisationens känsliga data hamnar i fel händer. Både IT-säkerhet och molntjänster är aktuella ämnen, där IT-säkerhet i molnet är den största individuella utgiftsposten. Uppsatsen har som syfte att identifiera, beskriva och förklara de olika framgångsfaktorer och risker som påverkar säker användning av molntjänster ur ett IT-avdelningsperspektiv. För att identifiera de val och beslut som fattas inom organisationer från en IT-avdelningsperspektiv införskaffades empiri till uppsatsen genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med erfarna praktiker inom IT. Då studien behandlar risk och möjligheter som påverkar säker användning av molntjänster behövdes ett ramverk för att behandla temat informationssäkerhet. Uppsatsen använder en modell för att bryta ner informationssäkerhet i tre underdomäner, nämligen Integritet, Tillgänglighet och Konfidentialitet. Oavsett distributionsmodell i molnet så underlättas tillgänglighetsaspekten i jämförelse med traditionell infrastruktur, både från ett investeringsbehov, krav på intern kunskap samt underhåll. Integritet är begränsad skillnad på traditionell, lokal infrastruktur och det molntjänst-leverantören erbjuder – även om viss typ av konfiguration underlättas i molnet. Konfidentialitet och molntjänster är dock en mångfacetterad domän som består av allt från tillit till molntjänst-leverantören, externa hot och såväl nationella- som internationella lagar. Dock erbjuds flera verktyg av molntjänster som stärker konfidentialitet från ett operativt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)