Intern kommunikation av produktionsmål genom daglig visuell styrning : En fallstudie om acceptans och förståelse på operativ nivå i ett gruvföretag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Det finns många tidigare studier om hur kommunikation sker mellan strategisk och taktisk nivå samt problematiken med kommunikationen. Många studier visar att informationsspridning påverkar om en organisations mål kan uppnås och att acceptans och förståelse för informationen är viktigt för att det ska vara möjligt, däremot kan det skilja sig i olika typer av arbetsgrupper. Denna studie riktar istället in sig på medarbetare på den operativa nivån och hur produktionsmål kommuniceras till dem genom daglig visuell styrning. Studien syftar till att (1) skapa insikt om hur kommunikation av produktionsmål kan ske mellan ledare och medarbetare på operativ nivå i en organisation inom gruvindustrin, (2) identifiera och förklara förekommande likheter och skillnader avseende kommunikation av produktionsmål mellan olika organisatoriska enheter inom en sådan organisation, (3) analysera förhållandet mellan kommunikation av produktionsmål och acceptans samt förståelse för de kommunicerade målen hos organisationens operativa medarbetare, samt att (4) skapa förståelse för hur avvikelser från produktionsmål påverkar organisationens dagliga visuella styrning.  Studien är en förklarande fallstudie med två analysenheter med induktiva och deduktiva inslag och genomfördes med semistrukturerade intervjuer, observationer och analys av dokument. Studiens teoretiska utgångspunkt är Shannon och Weavers kommunikationsteori. I studiens resultat identifieras fyra teman; processen, kommunikation, dagliga mål samt förändringar i daglig styrning, som visar att det finns likheter och skillnader i grupperna som studerades. Resultatet visar att det finns skillnader i hur kommunikation av produktionsmål sker mellan ledare och medarbetare på operativ nivå och att likheter med Shannon och Weavers kommunikationsmodell återfinns i delar av processen. Resultatet visar att kommunikation av produktionsmål genom daglig visuell styrning oftast leder till acceptans och förståelse, men att det finns skillnader inom olika grupper på operativ nivå. Resultatet ligger till grund för en utvecklad analysmodell som beskriver ytterligare faktorer som kan påverka förståelsen och acceptansen för målen. Analysmodellen leder fram till studiens slutsats som visar att kommunikation av produktionsmål genom daglig visuell styrning påverkar acceptansen och förståelsen för målen. Studien leder fram till att grupper har olika behov av information vid kommunikation av produktionsmål. Studien leder även fram till att informationsbrist är en av faktorerna som påverkar acceptansen och förståelsen. Studien visar att anpassning av produktionsmålen sker vid avvikelser och att det påverkar organisationens dagliga visuella styrning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)