Pusselbitar som blir en helhet – Internationellt adopterades längtan eller inte längtan efter sitt ursprung

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna Karlsson Arndt; Anneli Persson; [2008-01-07]

Nyckelord: adoption; identitet; längtan; psykisk hälsa;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur det kommer sig att en del internationellt adopterade längtar efter sitt ursprung och hur det kommer sig att en del inte längtar efter det. Målet är att få en bild av vilka faktorer som kan påverka adopterades längtan eller inte längtan efter sitt ursprung och om detta är kopplat till psykisk hälsa. För att få svar på vårt ovan satta syfte utgår vi från följande två frågeställningar: Hur har adopterades upplevelser i barndom, tonår och vuxenliv påverkat längtan eller inte längtan efter ursprunget? Finns det någon koppling mellan att längta eller att inte längta efter sitt ursprung och psykisk hälsa?Vi valde en kvalitativ metod. En sådan metod skulle ge oss en ingående bild av informanternas upplevelser kring sin adoption och längtan. Ansatsen är av fenomenologisk art, då vi vill få en bild av varje individs egna upplevelser kring deras längtan och mående. Undersökningens resultat analyseras med hjälp av teorier kring identitet, längtan och psykisk hälsa.Majoriteten av våra informanter har någon gång under livet haft intresse eller längtan efter sitt ursprung och det är i dag hälften av dem som längtar. De slutsatser vi har kommit fram till är att det inte finns några generella faktorer som påverkar individernas längtan eller inte längtan, utan de är ytterst individuella, så som relationen till adoptivfamiljen eller önskan om att kunna identifiera sig med någon. Vi kan inte heller se någon tydlig koppling mellan den psykiska hälsan och om de längtar eller inte. Det är med andra ord inte det psykiska måendet i sig som påverkar informanternas längtan eller inte längtan efter det biologiska ursprunget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)