Högt elpris - Prispåverkande faktorers betydelse vid olika prisnivåer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Med anledning av de senaste årens höga elpriser avser vi att undersöka vad som är orsaken till dessa genom att undersöka prispåverkande faktorers inverkan på elpriset vid olika prisnivåer när elpriset är högre än genomsnittet under tidsperioden 2005-2010. Elpriset som undersöks är det svenska spotpriset på el från Nord Pool. Sverige behandlas som en isolerad marknad på grund av överföringsbegränsningar i de nordiska elnäten. Prispåverkande faktorer väljs utifrån tidigare forskning. De inkluderade prispåverkande faktorerna är kärnkraftsproduktion, priset på utsläppsrätter, priset på Brent-olja samt tillrinning och fyllnadsgrad av vattenmagasinen. Modellen skattas med de utvalda variablerna och undersöks sedan vid de olika prisnivåerna med hjälp av multipel regressionsanalys. Vi finner att priset på Brent-olja är av störst betydelse vid höga elpriser vilket är i linje med teorin om marginalprissättning där den dyraste producerade enheten blir prissättare. Priset på utsläppsrätter visar upp ett visst samband med höga elpriser men inte vid kraftiga pristoppar. Fyllnadsgraden påverkar elpriset i större utsträckning vid låg tillgång på vatten än när fyllnadsgraden är hög. Kärnkraftsproduktionen visar upp ett svagt positivt samband med elpriset, men också låg signifikans vilket leder till att inga större slutsatser kan dras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)