Sjuksköterskans bedömning räddar liv och sparar pengar : En litteraturstudie om följsamhet till behandlingsrutiner vid sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Introduktion: Sepsis är ett allvarligt och vanligt tillstånd med hög mortalitet. 30 miljoner människor världen över drabbas varje år, varav 6 miljoner avlider. Surviving Sepsis Campaigns behandlingsrekommendationer är skapade med syfte att minska mortalitet hos patienter med sepsis när de tillämpas i rutiner. Syfte: Syftet var att belysa effekten av interventioner som syftade till att öka följsamheten till tretimmarsrutinen. Metod: Studiens metod är en litteraturstudie enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Databaserna CINAHL och PubMed har använts. Tio artiklar ingår i resultatet. Samtliga artiklar har granskats enligt Polit och Becks (2017) granskningsmall. Resultat: Efter databearbetning och analys kunde resultatet presenteras under följande rubriker; ”Följsamhet till rutinen minskar mortalitet”, ”Färre IVA-inläggningar och vårddygn samt lägre kostnader”, ”Fler identifierade patienter och minskad mortalitet”, ”Ökade kunskaper”, ”Antibiotika administrerades snabbare” och ”Uteblivna effekter av interventionen”. Slutsats: Följsamhet till rutinen minskar mortalitet. Interventionerna som implementerades gav flera positiva effekter. Sjuksköterskans bedömning av vitala parametrar är central för tidig identifiering, behandling och kan därför leda till minskad mortalitet för patienter med sepsis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)