Hur patienter med diabetes typ 2 upplever diabetessjuksköterskans stöd i egenvården

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Samra Dzafic; [2018-05-02]

Nyckelord: Diabetes typ 2; ; upplevelse; egenvård; utbildning; egenvårdsstöd;

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom och ett växande folkhälsoproblem. Sjukdomen kräver en omfattande egenvård för att hålla blodglukosnivåerna optimala och för att minska riskerna för komplikationer. Diabetessjuksköterskan spelar en viktig roll i att stödja patienterna i att självständigt kunna hantera diabetessjukdomen i det dagliga livet och därmed uppleva hälsa. Syfte: Att beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplever diabetessjuksköterskans stöd i egenvården. Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes till studien. Sju patienter med typ 2 diabetes intervjuades. En kvalitativ innehållsanalys av insamlad data genomfördes. Resultat: Vid analysen framkom två huvudkategorier och sex underkategorier. De två huvudkategorier var: Utbildning som stöd i egenvården, och Vårdrelation som stöd i egenvården. Studiens resultat visade att patienterna upplevde att stöd i form av kunskaps- och informationsförmedling samt vårdrelationen med diabetessjuksköterskan var avgörande för att patienterna ska kunna integrera egenvården i det dagliga livet. Slutsats: Stöd från diabetessjuksköterska är av stor betydelse för att patienternas egenvårdsförmåga ska utvecklas. En förutsättning för detta är att diabetessjuksköterskan anammar ett personcentrerat förhållningssätt och är medveten om patienternas individuella förutsättningar och behov. Ett personcentrerat förhållningssätt stärker patientens egen förmåga, patient empowerment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)