DEN ANDRA KVINNAN I POLITIKEN : Hur kvinnliga politiker av utomeuropeiskt ursprung framförs av media i det postkoloniala Sverige – En undersökning av bilden om Nyamko Sabuni

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Maryam Jasim; [2021]

Nyckelord: postkolonial feministisk teori;

Sammanfattning: Denna uppsats är en undersökning av hur kvinnliga politiker av annan än europeisk etnicitet framställs av media i det postkoloniala Sverige. Syftet är att skildra hur etnicitet, klass och kön spelar roll inom arenan för svensk politik, men främst hur dessa faktorer ligger som grund under ytan vid den allmänna uppfattningen av dem utomeuropeiska kvinnorna i svensk politik. I denna uppsats ligger fokus på att analysera Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni som är en kvinna av afrikansk härkomst. Undersökningen är en teorikonsumerande ansats. Den teoretiska utgångspunkten är postkolonial feministisk teori och stereotyperna som hör till. Empirin består av artiklar från svenska nyhetstidningar. Forskningsdesignen för undersökningen är med utgångspunkt från kritisk diskursanalys av Norman Fairclough. Med den kritiska diskursanalysen har det gjorts möjligt att analysera nyhetsartiklarna utifrån postkolonial feminism som teoriram. Resultatet som denna studie kommit fram till är att den utomeuropeiska kvinnan blir beskrivs i enighet med stereotyperna till en viss grad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)