Med hästen som hobby

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Aktiviteter ökar hälsa, välbefinnande och livskvalitet. En tredjedel av Sveriges befolkning har på något sätt kontakt med hästar och det fortsätter öka. Syftet med studien var att undersöka fem hästägares aktivitetsrepertoar samt upplevelsen av att ha häst som fritidsaktivitet. För att besvara syftet användes en kvalitativ och kvantitativ ansats. Metoderna som användes var en återberättande dagbok och semistrukturerad intervju. Resultat visade att för att få ihop vardagen med den tidskrävande fritidsaktiviteten prioriterade respondenterna oftast inte bort aktiviteter utan planerade bättre. Vid de tillfällen som planering inte räckte till var det emellertid sociala aktiviteter som prioriterades bort. Att ha häst som fritidsaktivitet ökade självkänsla, självförtroende, delaktighet, kontroll, frihetskänsla och samhörighet. Deltagarna upplevde att de kunde släppa allt och bara vara i stunden. Vilket leder till flow och det är en förutsättning för upplevelse av hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)