Interkulturell... vad, vadå?: en studie av pedagogers
föreställningar och erfarenheter av interkulturell pedagogik
i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Pedagogik och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien var att få insikt om pedagogers kunskaper och tankar
kring, och erfarenheter av mångkulturellt arbete och interkulturell
pedagogik i förskolan. De frågeställningar studien utgick från var hur
pedagogerna ser på området interkulturell pedagogik: vilka tankar,
erfarenheter och kunskaper som finns, om och hur interkulturell pedagogik
praktiseras i förskolan, samt hur det interkulturella förhållningssättet
yttrar sig. Studien genomfördes och frågeställningarna besvarades genom att
vi tog del av styrdokument, aktuell litteratur och forskning kring området,
samt att två kvalitativa gruppintervjuer utfördes i två arbetslag i
förskolor med sammanlagt sex pedagoger.
I studiens resultat framkom det att interkulturell pedagogik praktiserades
till viss del. Erfarenheter av och kunskaper kring ett mångkulturellt
arbetssätt, som interkulturell pedagogik innefattar, skiljde sig mycket åt.
Skillnaderna visades i olika förhållningssätt i bemötandet av barn och
föräldrar som exempelvis hur olika erfarenheter och bakgrunder tas tillvara
på samt om och hur det mångkulturella samhället avspeglas i pedagogernas
arbetssätt och utformande av miljön. Alla pedagogerna ansåg att det finns
ett stort behov av mer utbildning inom området. För att skapa goda
lärandemiljöer för alla barn i förskolan behöver området interkulturell
pedagogik lyftas mer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)