Coca-Cola Zero & Diet Coke - En visuell genusanalys av Coca-Colas reklamfilmer The Morning After och Handbag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Författare: Tobias Malmberg; [2018]

Nyckelord: Gender; Coca-Cola;

Sammanfattning: Undersökningen syftar att förstå hur två av Coca-Colas reklamfilmer, TheMorning After och Handbag, hanterar och kodar genus genom en radiscensättnings-principer och genrekonventioner. Detta studeras genom enkvalitativ bildanalys där materialet bryts ned och jämförs sinsemellan. Teorierkring representation, genus, genrekonventioner och iscensättnings-principerpresenteras och används för att ta sig an och analysera materialet. Uppsatsenresulterade i insikter i hur genrekonventioner i kombination med miljömässigaaspekter som ljussättning, färgval och hantering av rekvisita används för attkoda filmerna efter stereotypiska könsmönster. Resultatet lägger grund till ettförhållningssätt för kreatörer verksamma inom visuella medium gällande hurreklam kodas efter genus och effekterna av detta, men öppnar också upp förframtida undersökningar om hur detta kan genomföras i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)