Kvinnors hälsa vid endometrios : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning:

Endometrios är en kronisk gynekologisk sjukdom som drabbar ca 10 % av kvinnor i fertil ålder. Symtombilden kan se olika ut men domineras ofta av kraftig smärta vid menstruation. Endometrios är en så kallad dold sjukdom. Det råder brist på kunskap om sjukdomen bland läkare, sjuksköterskor samt allmänheten, vilket ofta leder till att det är svårt att diagnostisera sjukdomen samt att det tar lång tid innan de drabbade kvinnorna får hjälp. För dessa kvinnor innebär väntetiden och ovissheten ett lidande. Med kunskap om dessa kvinnors hälsa kan vårdpersonal lättare förstå patientgruppen.

Syftet med studien är att beskriva vad hälsomotiv, hälsoresurser och hälsohinder innebär för kvinnor med endometrios. Metoden för examensarbetet är en litteraturstudie där tio artiklar har valts ut. Analysen av artiklar utgår från Axelssons (2012) modell och har en deduktiv ansats. Resultatet presenteras i tre huvudteman; hälsomotiv, hälsohinder samt resurser. Hälsomotiv beskriver hur strävan efter en diagnos blir motiverande, samt hur deltagarna genom att sätta upp mål och planera sin tid motiveras att orka leva med endometrios. Hälsohinder är det som hindrar kvinnorna till att uppleva hälsa, så som normalisering av menstruationssmärtor, negligering av symtom, negativ påverkan på relationer, problem/svårigheter i sociala sammanhang samt arbete och studier. Resurser syftar på det som kan hjälpa kvinnorna att uppnå hälsa, exempelvis visar resultatet att mening och sammanhang samt strategier som underlättar livet har en positiv påverkan på kvinnornas hälsa. Diskussion utgår efter dessa tre huvudteman som behandlar kvinnornas hälsosituation samt vårdens roll och ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)