Att välja ridsport - En studie om unga mäns val till gymnasiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Studiens utgångspunkt är att tidigare forskning visat ridsport förr i tiden dominerades utav män men att det sedan 1950-talet genomgått en omkodning och anses nu vara feminint. Den tidigare forskningen påvisar också att män som bryter mot normer får ta emot mycket negativitet och förtryckning från samhället. Studiens syfte blir därmed att undersöka varför informanterna gjort sina val, vilka reaktioner och bemötande de mött från omgivningen samt belysa de faktorer som kan vara intressanta för studie- och yrkesvägledare att ta hänsyn till eftersom det fortfarande saknas information om hur studie- och yrkesvägledare kan bemöta den här typen av situationer. Den teoretiska utgångspunkten är Gottfredsons teori Circumscription and compromise som kompletteras av Bourdieus begrepp habitus och kapital. Studien har visat att Gottfredsons teori mycket väl kan användas för att förklara hur vissa påverkansfaktorer i en generell uppväxt inverkar på hur ett barn väljer sin karriär. Resultatet visar även att Bourdieus begrepp habitus och kapital har betydelse inom detta område. Vi kan även se tydliga tecken på att Gottfredsons teori inte täcker in allt som inverkar informanternas väljande. De kompromisser som görs har gjorts utan att ta hänsyn till normer och går tvärt emot vissa av de utgångspunkter som Gottfredson ställer fram. Informanterna har exempelvis berättat hur de påverkats av omgivningen och därefter ändå valt efter egen preferens. Studiens syfte har uppnåtts till viss del eftersom informanternas berättelser tydligt visar på vissa gemensamma nämnare inom valprocessen och omgivningens reaktioner. Faktorer som skulle kunna vara relevanta för studie- och yrkesvägledare finns också belysta men kunde varit fler då informanterna inte har haft så mycket kontakt med studie- och yrkesvägledare. Utöver detta har resultatet visat att Gottfredsons teori inte var tillräcklig för att kunna förklara alla aspekter av ungdomarnas karriärval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)