"Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. Studien har både kvantitativ och kvalitativ inriktning, genom en enkätstudie och uppföljande fokusgruppsintervjuer. Litteraturgenomgången belyser områden som berör bakgrund och utbildningskapital, identitetsutveckling, motiv till utbildningsval och yrkesmässig status. Resultatet visar att 78% av eleverna vill fortsätta studera musik och en övervägande del var positivt inställda till att söka till en musikerutbildning. Inställningen till att söka en musiklärarutbildning var övervägande negativ. Elevernas föreställningar om de två yrkena och dess utbildningsformer såsom status, egenskaper, arbetsmöjligheter och för- och nackdelar beskrivs i resultatet och samspelar med de faktorer eleverna menar påverkar i val av utbildning. Dessa faktorer är en kombination av familjebakgrund, umgängeskrets, instrumentallärare och omgivning enligt eleverna. I diskussionen görs en jämförelse med tidigare forskning och studiens resultat, vilket bl.a. tar upp skolkulturen, kamratgruppen och ungdomars identitetsutveckling kopplat till eftergymnasiala studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)