Coporate Social Responsibility : konkurrensfördel på arbetsmarknaden?

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Genom att studera vad arbetssökande prioriterar vid val av arbetsgivare vill vi undersöka om CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Vi har arbetat med kvantitativ undersökningsmetod. Webbenkäter har skickats ut till studenter på Blekinge Tekniska Högskola som examineras inom ett år. Enkäterna har utformats efter de teorier som är relevanta för vår studie. Enkäternas påståenden är CSR relaterade. Undersökningen och sammanställningen av enkäten gjordes i e- val. Vår undersökning visar att CSR kan ses som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Generellt prioriterade majoriteten av respondenterna de individuella påståendena framför de kollektiva. Den gjorda undersökningen visar klart att människan är en varelse som söker efter ickemateriella egenskaper hos en arbetsgivare. Företagens interna CSR arbete, som att kunna utvecklas på sin arbetsplats och ha stimulerande arbetssysslor, är det som lockar studenterna mest enligt vår undersökning. En arbetssökande ställer mer egennyttiga krav och tänker först och främst på att tillfredställa sina individuella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)