Likabehandling : En kvalitativ studie om grundskolepersonals upplevelser kring likabehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Frida Haglind-eriksson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Diskriminering och kränkande behandlingar påverkar hälsan hos de individer som utsätts. Då hälsa är en mänsklig rättighet och alla individer har rätt till att uppnå en så god hälsa som möjligt är arbetet mot detta viktigt. Skolan är den verksamhet där barn och unga spenderar en stor del av sin tid och personal på skolorna har en viktig roll i arbetet med allas lika värde. Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur personalen på grundskolor upplever arbetet med likabehandling, inkluderat normer, värderingar och kränkande behandlingar. Detta blev en kvalitativ studie där författaren undersökte hur personal på grundskolor arbetar med likabehandling. Sex personer som arbetar på grundskolor intervjuades angående likabehandling, arbetet med kränkande behandling, normer och värderingar och likabehandlingsplaner. Resultatet relaterades till normkritik, Maslows behovstrappa och intersektionalitet för att kunna belysa hur personalen genom normkritik kan påverka de stereotypa föreställningarna som finns. Maslows behovstrappa användes för att kunna förutsäga vissa beteenden som kan förklara varför kränkande behandlingar uppstår och med hjälp av intersektionalitet påvisas hur ifrågasättandet av normer tydliggör maktförhållanden och strukturer som är uteslutande. Slutsatsen blev att personalen upplever att normer och värderingar påverkar i vilken grad kränkande behandlingar uppstår. Att likabehandling är viktigt för att elever ska känna delaktighet vilket skapar en trygghet och att arbetet med likabehandling behöver fortsätta och bör inkluderas mer i skolor för att diskriminering och kränkande behandlingar ska minska. Nyckelord: Intersektionalitet. Kränkande behandling. Kvalitativ metod. Likabehandling. Maslows behovstrappa. Normkritik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)