Hållbar kreditgivning – En fallstudie om integration av hållbarhets-risker vid kreditgivning till företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Sveriges banker ska bedriva en affärsverksamhet som ärhållbar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbete är viktigt urett samhällsnyttigt perspektiv samt för bankens långsiktiga framgång och lönsamhet. För attsäkerställa en hållbar affärsverksamhet måste banker i en större utsträckning allokera kapitaltill företag som främjar en hållbar framtid. I praktiken är dock framgångsrikahållbarhetsstrategier ofta svåra att implementera, vilket gör att banker exponeras förhållbarhetsrelaterade risker. En framgångsfaktor som på många håll förespråkas förhållbarhetsstrategier är att hållbarhet ska vara en integrerad del av verksamhetsstyrningen.Syfte: Syftet med denna rapport är att ge en ökad kunskap om hur hållbarhetsrisker integrerasi beslut om kreditgivning till företag hos en bank. Detta för att i sin tur ge en ökad kunskapom hur företag kan gå från ord till handling avseende integration av hållbarhet iriskhanteringsprocessen vid kreditgivningen.Metod: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie där empirin huvudsakligen har insamlats viaåtta semistrukturerade intervjuer hos bankens anställda. För att genomföra undersökningenhar både primärdata och sekundärdata samlats in. Insamlad primärdata har använtskonfidentiellt.Resultat och slutsats: Resultatet visar att banken till viss del arbetar integrerat medhantering av hållbarhetsrisker. Banken beaktar hållbarhetsrelaterade risker inom alla tredimensionerna av hållbarhet. Enligt vår uppfattning ställer de däremot låga krav påföretagskunder avseende hållbarhet vilket gör att mycket hållbarhetsrelaterade risker hamnar iskymundan. Detta beror främst på att det saknas verktyg och kunskap för att uppskatta ettbrett spektrum av hållbarhetsrisker men även att det är svårt för banken att som ensam aktörhöja hållbarhetskrav vid kreditgivning. I dagsläget har banken därför inte enriskhanteringsprocess avseende alla tre dimensionerna av hållbarhet. Banken har däremot enambition om att integrera hållbarhet fullt ut i riskhanteringsprocessen samt ett pågåendesystematiskt förbättringsarbete kring det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)