Nepotism i offentlig förvaltning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna text behandlar tidigare forskning om nepotism och bygger med hjälp av teorier om byråkrati en analytisk modell för hur nepotism kan studeras. Den analytiska modellen är uppdelad i orsak och effekt. Utifrån den analytiska modellen analyseras ett fall av nepotism i offentlig förvaltning. Fallet är en förvaltning i Malmö som jobbar med arbetsmarknadsinsatser: JobbMalmö. Vi kunde från vår metodologiska ansats tolka att samhällsförändringar påverkat förvaltningen genom marknadsmässiga regleringar och förvirrat den offentliga förvaltningens huvudsakliga uppdrag. Organisationen kan genom organisationskultur leda in förvaltningen i ett korrupt beteende. Vi såg att den offentliganställde i fallet JobbMalmö led av dåliga rutin- och arbetsbeskrivningar. Handläggare gavs eget ansvar för moraliska övervägande i institutionen som framstod som selektiv. Dessa aspekter menar vi kan vara bidragande orsaker till nepotism i offentlig förvaltning. Effekterna av nepotism sammanfattade vi i minskat socialt kapital. I institutioner som JobbMalmö riskerar medborgaren förlorar sitt förtroende för förvaltningen och i sin tur förlora förtroendet för samhället och demokratin i stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)