Komparativ fallstudie om svenska hushålls internationella fastighetsinvesteringar i Kroatien och Montenegro

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen strävar efter att jämföra svenska hushålls fastighetsinvesteringar i ett EU land (Kroatien) och ett land utanför EU (Montenegro). Uppsatsen analyserar empiriska resultatet för att hitta både det positiva och det negativa som en investering i länderna medför. Kroatien och Montenegro valdes på grund av författarnas etnicitet och deras kontaktnät med privatpersoner som investerat i länderna samt likheterna i klimat och kultur för att minska påverkande faktorer. Författarna strävar för att utöka den vetenskapliga kunskapen om transaktionskostnader från privathushålls perspektiv I både utvecklade och underutvecklade länder med potential. Det finns massor med vetenskapligt baserad information om transaktionskostnader tillgängligt men nästan enbart från ett kommersiellt perspektiv. Frånvaron av forskning kring transaktionskostnader för privatpersoner är oroväckande och just därför är denna uppsats nödvändig. För att göra detta konstruerades två enkäter för att samla information om processerna vid dessa typer av internationella investeringar. Information som samlades in analyserades med hjälp av tidigare forskning om transaktionskostnader och transparens samt teorin om The New Institutional Economics. Sedan diskuterades resultatet och både skillnaderna mellan de utvecklade och underutvecklade länderna samt hushållens och kommersiella perspektivet var förvånansvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)