Språk hjälp och stjälp

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Lisa Luiga; Linda Palbrant; [2020-09-28]

Nyckelord: språkstörning; definitioner; anpassningar; lärmiljö;

Sammanfattning: Det övergripande syftet i studien var att undersöka hur några lärare i åk 1-3 definierarspråkstörning samt hur de resonerar kring sin undervisning gällande anpassningar till elevermed språkstörning. Vi använde oss av en fenomenologisk ansats, ett specialpedagogiskt ochsocialkonstruktivistiskt perspektiv för att analysera studiens resultat. Fenomenologinanvändes även i konstruktionen av intervjufrågorna. Studien genomfördes med hjälp avkvalitativa forskningsintervjuer med semistrukturerade intervjufrågor. I resultatet framkomdet att lärarnas definitioner visade på både likheter och olikheter i uppfattningen avspråkstörning, samtidigt som ett brett spektrum påvisades i deras definitioner. Lärarnauppvisade dock inte samsyn vad gäller de olika begrepp och kategorier som är kopplade tillspråkstörning. En mängd anpassningar sker inom den pedagogiska-, sociala- och fysiskalärmiljön men utifrån svaren framgick att de flesta anpassningarna sker inom den pedagogiskalärmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)