AKKTIV-KomIgång inom barnlogopedi: pilotutvärdering av en utbildning till föräldrar som har barn med grav språkstörning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: The purpose of the present pilot study was to evaluate the parentalintervention ComAlong at the Division of Child Language, for parents ofchildren with severe language impairment. ComAlong is one of the parentalinterventions developed in the AKKTIV project. AKKTIV stands foraugmentative and alternative communication –early intervention. Thepresent study consists of a case study, a compilation of course evaluationsand an interview with the two leaders of the course. No unitary results werefound in the case study, concerning the effect on parents’ style ofcommunication, parents’ opinions of parent-child interaction, effect on thefamily, or the communication and adaptive development of the child. Thecourse evaluations and the interview show that parents and course-leadersconsider ComeAlong to be an appropriate early intervention at the Divisionof Child Language. The study provides suggestions for further research onComAlong at the Division of Child Language.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)