Det sjuka arbetslivet - den sjuka arbetsplatsen : ur den långtidssjukskrivnes perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Anja Karlsson; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Dagens arbetsliv är påverkad av den teknologiska utvecklingen och den snabba kommunikationen som ställer stora krav på oss människor. Vår flexibilitet och förmåga att anpassa oss medför att arbetslivet signalerar om stress och utbrändhet. Vi står mitt i en ny era där vi går från ett industrisamhälle till informations- och tjänstesamhälle. Aleksander Perski, stressforskare på Karolinska institutet, talar om anpassningssjukdomar som uppstår då kraven på oss människor blir för tunga. 1990-talet har också inneburit en tid av stora besparingar som märkts inte minst i den offentliga sektorn. Kraven på dagens lärare står inte i relation till de medel och resurser som står till buds. Långtidssjukskrivna lärare och barn som inte får den specialundervisning de så väl behöver är ett svar på den besparingshysteri som nu sveper över landet. Även företag drar ner på personalkostnader, effektiviserar och slimmar sina organisationer och anställer chefer/arbetsledare som är bra på produktkunskap men inte har kompetens i ledarskapsfrågor. Detta medför att anställdas arbetsbörda ökar samt att de inte får det sociala stöd som behövs för att trivseln ska öka på arbetsplatsen. Risken ökar också att anställda hamnar i en arbetsmiljö som är spänd och samtidigt okontrollerbar. Man arbetar under stor press och kan inte påverka sin arbetssituation. Om man vistas i en sådan miljö under en längre tid kan det medföra stora risker för hälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)