Tillhörighet,utanförskap eller mitt emellan.Intervjuer med unga män och kvinnor om deras etniska identitet

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Suzana Vuckic; [2007]

Nyckelord: etnisk identitet; tillhörighet; utanförskap; familjen;

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka och synliggöra hur unga män och kvinnor med utländsk bakgrund uppfattar att deras etniska identitet och kulturella tillhörighet påverkas av att växa upp med inslag av två kulturer och i relation till familjen, vänner och skolan. Med hjälp av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod ger arbetet en bild av invandrareungdomars uppfattningar, erfarenheter och känslor. De unga männen och kvinnor kommer ursprungligen ifrån Turkiet, Bosnien och Hercegovina och Kosovo. Sammanfattningsvis visar resultatet att familjen och vänner har stor betydelse för ungdomarnas identitetsutveckling och känslan för kulturell tillhörighet. Ungdomarna betonar väldigt lite skolans betydelse för deras etniska identitetsutveckling. Istället påpekar de att deras känsla för tillhörighet påverkas av deras uppfattning hur andra människor i det tidigare hemlandet och i Sverige kategoriserar och bemöter dem. Resultatet visar även att unga männen och kvinnor har utvecklat både tillhörighet och utanförskapskänslor till Sverige och tidigare hemlandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)