Ätbara insekter, nutid eller framtid?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Att äta insekter benämns som entomophagy. Cirka två miljoner människor på jorden beräknas äta insekter i dagsläget. Det är dock inte vanligt förekommande i västvärlden där entomophagy ofta möts med avsky. Eftersom insekter är resurssnåla och näringsrika kan livsmedlet dock vara av betydelse för att mätta världens växande befolkning utan att samtidigt tära på miljön. Därmed bör ätbara insekter även vara av intresse i Sverige. I syftet att utforska hur unga konsumenter i Sverige förhåller sig till att äta insekter genomfördes tre fokusgrupper. Vidare utfördes en litteraturgenomgång för att beskriva vilken potential ätbara insekter har som livsmedel. I fokusgrupperna ingick 15 respondenter i åldrarna 20-30 år, vilka fick möjlighet att provsmaka tre olika produkter med ätbara insekter. 13 av 15 respondenter väljer att provsmaka produkterna och samtliga av dessa uttrycker en positiv inställning till att äta insekter. Nermalda insekter med bekanta smaker föredras framför insekter i sin rena form. Det hinder som framträder i grupperna gentemot entomophagy är främst en kulturellt förankrad aversion. Individer med ett intresse för att äta insekter har identifierats men för att säkerställa insekters potential som livsmedel krävs vidare studier kring miljöpåverkan samt nutritionella aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)