Omsorg och lärande – en kvalitativ studie om pedagogers tankar kring omsorgssituationer

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Vårt syfte med vår uppsats är att ta reda på hur pedagoger tänker i omsorgssituationer. Vi vill se om det finns enyttre påverkan som gör att pedagogerna inte agerar som de vill och ska. Vi vill att pedagogerna ska få enförståelse för hur stor betydelse omsorgssituationerna har och hur mycket de påverkas av hur vi agerar.Våra frågeställningar är:1. Vad har pedagogerna för tankar om vad en omsorgssituation innebär?. På vilket sätt bidrar omsorgssituationer till ett lärande enligt pedagogerna?3. Vad anser pedagogerna är problematiskt i omsorgssituationer?Vi har använt oss av både litteratur och intervjuer för att genomföra vår uppsats. Vi intervjuade åtta styckenpedagoger på två olika förskolor.Vi har kommit fram till att omsorgssituationer på förskolan har ett större pedagogiskt värde än vad vi hadeförväntat oss. Pedagogernas roll är betydelsefull för att omsorgssituationer skall kunna bli ett lärande för barnen,men även organisationen är viktig för att få det att fungera. Pedagogerna har mycket tankar med vad de vill medomsorgssituationer, men det går inte alltid att genomföra på grund av olika yttre påverkningar. Vi har genom vårundersökning kommit fram till att omsorgssituationer är värdefulla inslag i barns vardag på förskolan. Vi anseratt det är viktigt att diskutera och reflektera för att få en djupare förståelse för innebörden i omsorgssituationer.Vi anser att det är viktigt med mer forskning kring omsorgssituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)