Ordningsomdöme, att vara eller icke vara : En kritisk diskursanalys av politikers framställning av skolan och dess fostransuppdrag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka de konkurrerande uppfattningar och anspråk ifråga om skolans fostransuppdrag som framförs i debatter om återinförandet av ordningsomdöme. För att besvara syftet har vi undersökt framställningen av skolan och dess fostransuppdrag i två riksdagsdebatter om återinförandet av ordningsomdöme, då detta särskilt aktualiserar frågor om skolan som en fostrande institution. Vi vill med denna uppsats bidra med mer kunskap om den syn olika partier har kring fostransuppdraget och i synnerhet ordningsomdöme i svenska skolan. Teoretiskt och metodologiskt har vi använt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, enligt vilket språket har en konstituerande roll och påverkar därför den sociala verkligheten. Vi kompletterar Faircloughs kritiska diskursteori med perspektiv på makt och styrningsprinciper från Michel Foucault. Resultatet av analysen visar att det finns stora skillnader i framställningen av skolan och dess fostransuppdrag i de granskade debatterna. Analysen lyfter i synnerhet fram två kontrasterande framställningar av skolan, en positiv och en negativ bild. Dessa ligger till grund för olikartade positioner ifråga om ordningsomdömets vara eller icke vara. Analysen visade även på flera likheter mellan Foucaults olika makt och styrningsprinciper och de skilda uppfattningarna om skolan och inställningen till ett ordningsomdöme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)