Socialt stöd och dess påverkan på arbetstillfredsställelse - en kvantitativ fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Jonas Ankarberg; Christopher Uhrbom; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet i studien var att undersöka vilken påverkan socialt stöd har på arbetstillfredsställelsen. Till detta undersöktes även vilken påverkan ålder, kön, utbildningsnivå, anställningsform och arbetet i grupp har på arbetstillfredsställelsen. Resultatet analyserades mot Herzbergs tvåfaktorteori om arbetstillfredsställelse. Resultatet beräknades med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och bygger på en enkätundersökning (

n=136) med hjälp av bekvämlighetsurval i en statlig myndighet. Regressions- och korrelationsanalyser av data användes. Reliabilitetstest för studien visar på god reliabilitet av enkätverktygets huvuddelar, arbetstillfredsställelse (α=0.87) och socialt stöd (α=0.79). Resultatet visade att chefens stöd påverkade arbetstillfredsställelsen positivt och att stödet från medarbetarna påverkade i negativ riktning. För övriga faktorer visade resultatet på positiva samband mellan arbetstillfredsställelse och ålder samt anställningsform. De som hade lägre utbildningsnivå upplevde signifikant högre grad av inre arbetstillfredsställelse.

Nyckelord: Arbetspsykologi, arbetstillfredsställelse, socialt stöd, tvåfaktorteorin

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)