Layoututformning och introduktion av 5S på en produktionsverksamhet

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Haidar Baker; Fadhil Carlberg; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport beskriver ett examensarbete som har utförts på företaget Catscreen AB. Rapporten är en del av kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi och produktion på KTH Södertälje. Det huvudsakliga målet med examensarbetet är att presentera ett lösningsförslag för layouten på den nya verkstaden, Catscreen AB kommer att flytta sin verksamhet. Rapporten introducerar Lean-filosofier för företaget samt beskriver hur en implementation kan ske. En analys av företagets värdeskapande och icke värdeskapande processer inom produktionen gjordes för att försöka hitta slöseri och sedan föreslås åtgärder för att hjälpa verksamheten att kunna bli effektivare i sin produktion i samband med flytten. Flera metoder användes vid genomförandet av examensarbetet som observationer, intervjuer, Kaizen 5S, värdeflödesanalys, grundläggande steg för layoututformning med Richard Muthers åtta faktorer för layoutframtagning samt benchmarking på Företag X. Flera layoutförslag togs fram där en av dem sedan valdes genom att använda en poängmatris baserat på olika kriterier som kostnad, rörelse och lagringskapacitet. Resultatet är ett layoutförslag tillsammans med en implementering av 5S. Layoutförslaget är inspirerat delvis av Företag X och delvis av analysen av slöseri i det nuvarande läget. Arbetet visade att Catscreen AB bör implementera Lean-verktygen för att minska på slöseriet som sker mest i form av väntan samt för att strukturera upp och förbättra sitt arbetssätt. Rekommendationen är att införa bestämda stationer för maskiner, datorer, verktyg och bearbetning tillsammans med bestämda platser för in- och utleverans av produkter som skulle effektivisera hanteringen av tillverkningsprocessen samt leda till att man lättare upptäcker avvikelser. Dessutom identifierades förbättringsmöjligheter i hanteringen av lager, då Catscreen AB hade mycket kapital bundet till lagret. Värdeflödesanalysen visade att Catscreen kan spara pengar på att eliminera slöseri, främst i form av väntan. Slutligen så identifierades outnyttjad kreativitet i verksamheten då en process av ständiga förbättringar och utbildningar inte är inkorporerat i företagskulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)