Det låter pretty najs : En undersökning av mellanstadieelevers attityder till engelska lånord

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker unga människors attityder till att använda enstaka ord ochfraser på engelska i svenska meningar. Forskning visar att engelskt inflytande är högre iyngre åldrar än hos äldre. Fenomenet att använda engelska ord i det svenska språket desenaste decennierna har ökat alltmer och det finns flera faktorer som pekar på attengelskan har fått ett allt större inflytande inom flera samhällsområden. Dessa språkligaförändringar speglas av samhällets kultur och attityd till engelskan. Förutom den litteratursom jag hänvisar till i den här uppsatsen har jag valt att genomföra en intervju- ochenkätundersökning med yngre individer för att ta reda på deras attityd till att växla mellansvenska och engelska när de talar.Resultatet av undersökningen visar att en majoritet av informanterna använder engelskai sitt vardagsspråk och att attityden till att använda ord och fraser på engelska i det svenskaspråket är mycket positiv samt att sociala faktorer som till exempel samhörighet spelar enstor roll. Dessutom visar resultatet att attityden till att använda engelska ord är något merpositiv hos flickor än hos pojkar. Resultatet visar även att informanterna i undersökningenanvänder engelska ord som screena, softa och King när de talar om fritidsaktiviteter samtatt de entusiastiskt uttrycker engelska adjektiv som cool, pretty, nice eller najs, ibland isin engelska form och ibland anpassat till svenskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)