Lärare vill bli stöttade och sedda : Tjugo lärares tankar om skolledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Sammanfattning:

Lärare vill bli stöttade och sedda

Tjugo lärares tankar om skolledarskap

Sharon Elhanati Berlin

 

Studien tar avspark i den komplexa vardagsverklighet skolledare och lärare verkar i och avser att belysa vilka aspekter av skolledarskapet som ges betydelse när lärare beskriver sina förutsättningar för att uppleva meningsfullhet i arbetet.  Det empiriska underlaget utgörs av skriftliga berättelser samt intervjuer. Totalt medverkade 20 lärare. Studien är upplagd som en tematisk analys med en kvalitativ ansats. Analysen av lärarnas berättelser resulterade i ett antal skolledarskapsaspekter med betydelse för lärarna. Dessa aspekter kodades i fem teman som gavs betydelse: (1) att känna stöd, (2) att känna sig sedd, (3) att känna förtroende, (4) betydelsen av struktur samt (5) kompetens hos ledaren. Att känna stöd gavs betydelse av flest lärare, vilket kan antas bero på att skolledarstöd i synnerhet blir viktigt när läraruppdraget försvåras av den osäkerhet som genomgripande förändringar i skolan genererar. Studien bidrar med kunskap om vad som är viktigt för lärare i relation till sina ledare. Studien synliggör vidare ett behov av att sätta skolledarskapet på agendan ifråga om vad som egentligen ligger i uppdraget och aktualiserar en diskussion om på vilket sätt skolledaren kan skapa förutsättningar för att stötta lärarna på bästa tänkbara sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)