”Ni lagade mig när jag var trasig och det är jag tacksam för” - En intervjustudie om patienters upplevelse av preoperativ information vid akut bukkirurgi

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Att drabbas av akut buksmärta som kräver akut kirurgi kan vara traumatiskt och väcka oro hos patienten. Forskning visar att denna patientgrupp upplever en sämre kvalitet på den vård och information som ges jämfört med patienter som kommer för en planerad inläggning trots de goda effekter som preoperativ information har visats medföra. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av preoperativ information inför akut bukkirurgi. Metod: Kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med 20 deltagare som genomgått akut bukkirurgi och rekryterats från ett länssjukhus i södra Sverige. Fördelningen var tio män och tio kvinnor med ett åldersspann mellan 18–86 år. Intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Av analysen framkom tio subkategorier som mynnade ut i de tre kategorierna: Tillit till vården, Betydelsen av preoperativ information och Förståelsen av information. Patienternas upplevelse var att de blev lättade över att få reda på vad som var fel och att den preoperativa informationen i kombination med ett bra bemötande gav tillit till sjukvårdens kompetens och skapade trygghet inför ingreppet. Det fanns dock en avsaknad om information om återhämtning och en medvetenhet om svårigheterna med att tillgodogöra sig information i en akut situation. Förståelsen kunde också påverkas om informationen kommunicerades på ett begripligt språk. Användbara verktyg var att använda sig av andra kunskapskällor och ta vara på egna och andras erfarenheter. Slutsats: Preoperativ information inför akut bukkirurgi är viktigt för patienternas känsla av trygghet i en akut situation där de överlämnar sig i sjukvårdens händer. Information som kommuniceras av vårdpersonal behöver vara personcentrerad och anpassas efter patientens behov och förmåga till förståelse. Sämre förutsättningar till förberedelse ska inte påverka patientens rättighet till information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)