Vad studenter äter och dricker mellan målen - En enkätundersökning om studenters mellanmålsvanor och dess påverkande faktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Ann-sofie Andersson; Linnéa Malm; [2015-08-10]

Nyckelord: Livsmedelsval; mellanmålsvanor; studenter;

Sammanfattning: Mellanmål behövs för att vårt dagliga energibehov ska tillgodoses och för att vi ska orka hålla koncentrationen uppe mellan huvudmålen. Dagligen ställs vi inför olika val av vad vi ska äta till mellanmål. Ett flertal faktorer har betydelse för våra matval. Den här studien syftar till att kartlägga hur intag av mellanmål ser ut hos de studenter som inte läst någon kostinriktad kurs och vad som påverkar till de val av mellanmål samt undersöka hur dessa studenter ser på mellanmål. Studien utgår från en tvärsnittsdesign med en kvantitativ metod. En enkät delades ut till 120 studenter på den utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet genom ett bekvämlighetsurval. Resultatet visade att en stor del av studenterna äter mellanmål en till två gånger per dag. Till mellanmål konsumerar studenterna mest frukt och grönsaker, varma drycker samt smörgås och mejeriprodukter. Studien visar även att godis och nötter i viss mån utgör mellanmålen, söta drycker utgör en desto mindre andel av respondenternas konsumtion. Studenternas val av mellanmål styrs av faktorerna pris, smak och hälsa. Studien visar även att studenter blir bekväma när det kommer till val av mellanmål samt ses det att vanor är en viktig faktor vid deras matval. De sociala faktorerna anses vara mindre viktiga. Sammanfattningsvis intas mellanmål vanligast i samband med träning, studier och tentatillfällen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)