Djur som stöd i demensvården : Hur personer med demenssjukdom påverkas av djur i omvårdnaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år insjuknar uppskattningsvis 25 000 personer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Behovet av anpassad vård för denna specifika grupp kräver nya och även utvecklade omvårdnadsmetoder. I nuläget finns ingen botande behandling för de olika demenssjukdomarna, utan fokus ligger vid att mildra besvären av sjukdomsbundna symtom. Animal-assisted therapy (AAT) och Animal-assisted activity (AAA) har blivit allt mer populärt inom olika områden av omvårdnadsarbete. Djur kan inverka positivt på både fysiologiska och psykologiska symtom, och därmed användas av sjuksköterskor som ett ytterligare verktyg inom den personcentrerade omvårdnaden. Syfte: Att undersöka hur personer med demenssjukdom påverkas av omvårdnadsåtgärder som innefattar djur. Metod: Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Arbetet behandlade 18 artiklar som på något sätt använde sig av Animal-Assisted Therapy eller Animal-Assisted Activities eller som på annat sätt hade djur inom demenssjukvården. Studien innefattade djur som hund, katt, akvariefisk, fågel och både gosedjur och mer avancerad djurrobot. Resultat: Studiens resultat visar hur djurs deltagande i omvårdnadsarbetet med demenssjuka personer, eller att bara finnas i deras vårdmiljö, hjälpte att minska nivåerna av ångest och stress, sänkte blodtrycket, och även om de inte minskade den degenerativa utvecklingen av demenssjukdomar, så visade resultat att de inte blev sämre. Slutsats: Enligt denna litteraturstudie framgår det att djur av olika slag bör ses som en värdefull tillgång inom omvårdnadsarbetet av demenssjuka, då det ökar livskvalité och bromsar sjukdomens fortskridande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)