Intressebaserad annonsering - hot eller möjlighet? : En kvalitativ studie om konsumenters uppfattning om "online behavioural adverting"(OBA) på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: I samband med att människor idag är uppkopplade på internet i en större utsträckning har det bidragit till att allt fler människor har anslutit sig till sociala medier, varav Facebook är det största sociala nätverket. Detta har i sin tur resulterat i att företag ökar sina investeringar i Facebook och behövt ändra sin marknadsföringsverksamhet genom att de intressebaserar annonser utifrån konsumenters online-aktiviteter. Detta aktuella fenomen kallas för Online Behavioural Adveritising (OBA) där tidigare forskning har diskuterat problematiken som föreligger. Det råder en brist på kunskap om OBA bland konsumenter och konsumenter upplever även oro kring deras personliga integritet. Det är därmed av intresse att undersöka om en sådan kunskapsbrist är en potentiell risk till konsumenters upplevda oro. Denna studie ämnar att bidra med ökad förståelse för relevansen av kunskap kring Online Behavioural Advertising och hur det i sin tur påverkar konsumenters upplevda oro. Grundtanken är att ur ett konsumentperspektiv belysa kunskapens roll i den upplevda oron OBA skapar kring personlig integritet på Facebook. Utifrån den problematik som har beskrivits har två frågeställning formulerats: Vilken samt hur mycket kunskap har konsumenter på Facebook kring hur Online Behavioural Advertising fungerar? Hur påverkas konsumenters upplevda oro kring Online Behavioural Advertising av deras kunskap? Dessa frågeställningar har besvarats genom en kvalitativ forskningsmetodik där empirin har samlats in utifrån 16 stycken individuella intervjuer. Empirin analyserades därmed med en jämförelse av tidigare forskning och teorier. Resultatet tyder på att konsumenters upplevda oro kan bero på deras kunskap kring OBA. De respondenter som besatt en högre grad av kunskap om OBA kände ingen oro och respondenter som besatt lite kunskap om OBA kände generellt mer oro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)