Vilken effekt på depressionssymtom har aerob träning jämfört med läkemedel hos personer med depression? : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Författare: Celina Karlsson; Olivia Su; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom och den vanligaste behandlingsmetoden är läkemedelsbehandling, samtidigt är negativa biverkningar är vanligt förekommande. På senare tid har fysisk aktivitet framförts som en lovande behandlingsmetod. De studier som finns inom området visar på begränsad evidens. Syfte: Att sammanställa evidensläget gällande effekten på depressionssymtom som aerob träning har i jämförelse med antidepressiva läkemedel hos vuxna med depression. Metod: Litteraturstudie med systematisk litteratursökning i den medicinska databasen PubMed. De inkluderade studierna kvalitetsgranskades med hjälp av PEDro-skalan och en evidensgradering genomfördes med hjälp av GRADEstud.  Resultat: Åtta studier med totalt 936 deltagare och acceptabel till god vetenskaplig kvalitet inkluderades. Samtliga studier hade aerob träning som intervention, men i vissa studier ingick även annan behandling. Kontrollgruppen fick läkemedelsbehandling i samtliga studier. De två sammanvägda studierna som undersökte effekten av aerob träning i kombination med läkemedelsbehandling jämfört med enbart läkemedelsbehandling visade ingen signifikant effekt. Resultatet fick låg tillförlitlighet på grund av bristande samstämmighet och precision i studierna. Det övriga resultatet pekade åt olika håll. Slutsats: Det finns otillräcklig evidens för effekten av aerob träning på depressionssymtom i jämförelse med läkemedel. De inkluderade studierna skiljde sig gällande typ av intervention, vilket försvårade vid sammanvägning av resultatet. Resultatet visade att aerob träning i kombination med läkemedelsbehandling eller enbart aerob träning inte är mer effektivt än läkemedelsbehandling vid depression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)