Akademisk framgång och förberedelse inför arbetslivet : Effekter av en KBT-baserad stresshanteringsintervention avseende resiliens, livstillfredsställelse och användning av copingstrategier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Studier visar att många sjuksköterskestudenter upplever sig oförberedda inför ansvaret och stressen som sjuksköterskeyrket innebär och därmed överväger att lämna yrket inom fem år. Redan under studietiden är det många sjuksköterskestudenter som upplever stress- och utmattningssymtom, vilket påverkar det psykiska välbefinnandet samt engagemang och ambition till att leverera en säker och kvalitativ vård i kommande yrkesliv. Stresshantering innebär att individen hanterar en situation på ett adaptivt sätt och inte påverkas psykiskt av den. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka effekter en KBT (Kognitiv beteendeterapi)- baserad stresshanteringsintervention i storgrupp har på sjuksköterskestudenters resiliens, användning av copingstrategier samt livstillfredsställelse. Studien undersöker även om individens resiliens kan prediceras av livstillfredsställelse och coping. Urvalet bestod av 28 sjuksköterskestudenter på termin 2 vid Karlstad universitet. Deltagarna besvarade frågeformulär för CD-Risc som mäter individens upplevda resiliens, Brief COPE som mäter individens användning av copingstrategier samt SWLS som mäter individens livstillfredsställelse. Frågeformulären besvarades innan stresshanteringsinterventionen startade, 10 veckor senare då interventionen var slut samt tre månader senare vid ett uppföljningsmöte. Studien är ett experiment med inomgruppsdesign för att mäta både kort- och långsiktiga effekter med stresshanteringsinterventionen. Med ANOVA för beroende mätningar visades att deltagarnas resiliens, problemfokuserade coping samt livstillfredsställelse ökade under interventionen, medan den dysfunktionella minskade. Vid uppföljningen var den problemfokuserade copingen, dysfunktionella copingen och livstillfredsställelsen stabil, medan resiliensen hade minskat. Den emotionsfokuserade copingen var oförändrad under både interventionen och fram till uppföljningen. Resiliens ses som individens förmåga att anpassa sig till och övervinna motgångar och att inte påverkas psykiskt. En multipel regression med resiliens som beroende variabel och livstillfredsställelse och copingstrategi som prediktorer beräknades. Regressionen visade att livstillfredsställelsen är en prediktor för resiliensen, medan copingen inte visades vara prediktorer för deltagarens resiliens. Studiens resultat visar att en KBT-baserad stresshanteringsintervention i grupp har effekt på sjuksköterskestudenters stresshanteringsförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)