Kvinnans upplevelser och behov vid gynekologisk cancer samt sjuksköterskans roll. En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Gynekologisk cancer är en särskilt intim form av cancer och drabbar ca 2900 kvinnor i Sverige varje år. Syfte: Att beskriva upplevelser och behov hos kvinnor som har gynekologisk cancer och sjuksköterskans stödjande roll. Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudteman; förändrad sexualitet, en osäker framtid, relationer samt sjuksköterskans roll. Kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild, ett förändrat sexliv samt en rädsla för recidiv. De hade ett behov av stöd från familj, vänner och kvinnor med samma diagnos. Flera upplevde en brist på information, men hade ett behov av stöd och information från sjuksköterskan. Konklusion: Gynekologisk cancer skiljer sig i en del avseenden från andra typer av cancer. Sjuksköterskans stödjande roll bör bestå i att ge information och stöd, främst om behandlingens påverkan på kroppen, sexualitet och fertilitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)