Professionellt förhållningssätt – en kvalitativ studie av personal på gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hanna Nilsson; [2009-08-31]

Nyckelord: Professionellt förhållningssätt; yrkesroll; reflektion;

Sammanfattning: Undersökningen syftar till att studera hur ett professionellt förhållningssätt kommer till uttryck hos personalen på gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Vidare syftas till att undersöka hur personalen anser att de utvecklats i sin yrkesroll under de år de arbetat samt vilka möjligheter till reflektion kring professionellt förhållningssätt som finns på arbetsplatsen. Slutligen undersöks hur vikarier introduceras när det gäller förhållningssätt och bemötande. Studien är kvalitativ och sex intervjuer har genomförts med personal på gruppbostäder. Vinjettmetoden har använts och informanterna har fått läsa tre fallbeskrivningar utifrån vilka de resonerat fritt till en början, vilket har följts av ett antal frågor. Även frågor som inte direkt knyter an till fallbeskrivningarna har förekommit. Resultatet visar att det professionella förhållningssättet rör sig på en skala där poolerna är problematiserande – icke problematiserande. Det problematiserande förhållningssättet kännetecknas av en medvetenhet om rollen som personal och hur denna påverkar de boendes liv. Den empatiska hållningen, vilken är en stor del av det professionella förhållningssättet, visar sig ta både passiva och aktiva uttryck. Personalen uttrycker att de utvecklats i yrkesrollen genom nya teoretiska kunskaper, erfarenhet av att arbeta med olika åldersgrupper samt personlig förändring. På arbetsplatsen finns möjlighet till reflektion, främst genom APT, rapporter och handledning. När det gäller introducering av vikarier betonas olika saker som viktigast, bemötandefrågor respektive att det praktiska måste fungera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)