Dimensionering av Södersjukhusets sterilcentral

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

Sammanfattning:

I dagsläget pågår en omfattande planering av utbyggnationen samt upprustningen av Södersjukhuset. Byggnationen beräknas preliminärt vara i bruk under mars 2018. I och med förändringen kommer sjukhuset få en helt ny sterilcentral. 

Till en sterilcentral anländer kontaminerat medicinskt gods från tillhörande eller externa sjukhus. Efter att ha genomgått diskdesinficering och autoklavering på sterilcentralen kommer godset så småningom ut som sterilt för ytterligare användning. 

Det finns idag en i stort sett färdig ritning för den nya sterilcentralen, men en osäkerhet i om antal utritade diskdesinfektorer och autoklaver kommer kunna omhänderta det framtida flödet av kontaminerat medicinskt gods. Målet med projektet var att undersöka Södersjukhusets preliminära ritning och sedan avgöra om ritningens diskdesinfektor- samt autoklavlinje är rätt dimensionerad och kan följas vid utbyggnationen. För att uppfylla detta mål har flödesundersökningar samt kapacitetsberäkningar utförts på dagens sterilcentral. Resultaten från dessa undersökningar har sedan jämförts med ritningen för att kunna dra en slutsats i huruvida ritningens specifikationer gällande diskdesinfektor- samt autoklavlinje är tillräckliga. 

Antalet maskiner i den preliminära ritningen kommer kunna hantera dagens flöde av medicinskt gods om de har en kapacitet minst lika stor som dagens utrustning. Därför drogs slutsatsen att denna ritning kunde anses bli den slutgiltiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)