Det är ju jag som bestämmer om jag ska dricka eller inte- En kvantitativ studie av ungdomars alkoholbruk utifrån grupp och klass

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hanna Josefsson; Therése Lagerin; [2009-07-01]

Nyckelord: Ungdomar; Klass; alkohol; social identitet; roll; grupp;

Sammanfattning: Syfte och problemområde: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka gymnasieelevers förhållningssätt till alkohol. Vi vill även undersöka hur klasstillhörighet och kamratgrupper påverkar enskilda individer i sitt alkoholbruk. Metod och material: Vi har använt oss av en kvantitativ metod och lämnat ut 100 enkäter på en gymnasieskola i Skövde. Vi har studerat tidigare forskning inom området, i form av avhandlingar, propositioner, vetenskapliga artiklar och rapporter samt litteratur. Vi använder oss av tre begrepp utifrån socialpsykologisk teori (social identitet, roll och grupp) för att förstå och förklara resultatet av vår studie.Resultat: Vårt övergripande resultat är att gymnasieungdomar i stor utsträckning dricker alkohol. Ungdomarna själva verkar vara omedvetna om en eventuell påverkan från kompisar när det gäller deras alkoholkonsumtion, men både teorin och den tidigare forskningen visar att detta grupptryck borde vara starkt. Ungdomarna i vår studie säger trots allt att de tror att jämnåriga dricker mer alkohol tillsammans med kompisar än om de dricker ensamma. Ungdomars planer på att studera vidare påverkar hur mycket alkohol de konsumerar, men detta resultat visade sig inte vara helt tillförlitligt. Den vanligaste anledningen till att dricka alkohol visade sig vara för att det är gott och för att ha roligt, de flesta drack alkohol på hemmafester och de vanligast förekommande alkoholsorterna var öl, cider, sprit och alkoläsk. Fler ungdomar än väntat har druckit alkohol ensamma och det har funnits olika skäl till detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)