Kvinnor i Malmös stadsrum - En feministisk tillämpning av GIS

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: I studien analyseras unga kvinnors uppfattningar kring och erfarenheter av Malmös stadsrum och deras roll i detta. Detta görs genom ett par fokusgrupper med unga kvinnor bosatta i Malmö samt feministisk och deltagande GIS. Studien visar på att kvinnor marginaliseras i stadsrummet. De upplever i stor utsträckning otrygghet, rädsla och sexualisering i Malmös offentliga rum och anpassar sig efter en upplevd risk, bland annat genom att undvika vissa typer av rum. Vidare visar studien att GIS, ett verktyg som många gånger ses som kvantitativt, positivistiskt och till och med maskulint, kan vara användbart även för ett kvalitativt och feministiskt syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)