Analog och digital barnlitteratur som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barnlitteratur för att stötta och vidga barns språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den digitala barnlitteraturen?”. De metoder som legat till grund för studien är fallstudie med semistrukturerade gruppintervjuer. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där begreppen sociala och kulturella sammanhang samt mediering används. Resultatet visar att förskollärare arbetar med barnlitteratur på många olika sätt och har en positiv inställning till att barnlitteratur finns i olika former. Det framkommer dock några aspekter som gör att de inte enbart upplever det positivt, utan att det finns vissa utmaningar i ett arbete med barnlitteratur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)