Ett arbete organiserat med stor frihet : En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete med nyanlända

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelse av arbetet med nyanlända elever inom skolans organisation. Fem skolkuratorer som arbetar i en kommun med många nyanlända elever intervjuades i en kvalitativ undersökning genom en fokusgruppsdiskussion. Resultatet har analyserats med hjälp av organisationsteori och har jämförts med tidigare forskning. Resultatet visade att skolkuratorerna i denna undersökning saknar tydliga rutiner från organisationen i arbetet med nyanlända elever. Kuratorerna arbetar självständigt och har diffusa riktlinjer från ledningen som ändras regelbundet. Språkförbistringar och problematik i samband med tolk anses utmanande. Genom en tydligare styrning och struktur från ledningen skulle en högre grad av samsyn mellan olika professioner och andra organisationer möjliggöras i arbetet med nyanlända elever.  Avslutningsvis diskuteras skolkuratorernas möjligheter att bidra till att inkludera elever och hur samverkan skulle kunna förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)