På det berömda håret : En genusstudie om sexuella praktiker och sexualbrott samt gränserna däremellan

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka om maskuliniteten som norm kan understödja kvinnors sexuella utsatthet och tänja på gränserna mellan sexuella praktiker och sexualbrott. Studien utgick från en kvalitativ design där tre stycken parintervjuer ägde rum med totalt sex unga kvinnor mellan 18-21 år, bosatta i Stockholms län. Det insamlade materialet analyserades utifrån ett genusteoretiskt maktperspektiv, där maskuliniteten bedömdes vara högst i genushierarkin och därmed norm. Materialet transkriberades och analyserades sedan via meningskoncentrering som redovisades med hjälp av teman. Resultatet visade att maskuliniteten framstod som överordnad samt att maktasymmetrin sannolikt kan påverka unga kvinnors sexuella praktiker på skilda sätt. Vidare framkom att maskuliniteten tycks fungera som normsättare, hos vilken femininiteten söker godkännande. Föreställningarna kring den underordnade femininiteten visade att kvinnor tenderar att ställa upp på vissa sexuella praktiker för att framstå som den ideala kvinnan. Även att maskuliniteten som norm understödjer mannens rätt att tjata sig till sex samt legitimt övertala kvinnor till specifika sexuella akter. Maskuliniteten som norm bedöms således kunna påtvinga kvinnan en paradoxal roll, då femininiteten både tycks sträva efter sexuell frigörelse samt en acceptans av samhället och den överordnade hierarkin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)