Hälsodeterminanter som påverkar vårdsökande och vårdutnyttjande – En kvalitativ studie bland utlandsfödda

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: Introduktion: Forskning visar att utlandsfödda i Sverige söker sjukvård i mindre utsträckning än svenskfödda, trots att utlandsfödda har ett högre ohälsotal än övrig population. Utlandsfödda är också i högre grad missnöjda med erhållen vård. Syfte: Att studera hälsodeterminanter som påverkar vårdsökande och vårdutnyttjande bland utlandsfödda i Sverige. Metod: Fem individuella ostrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades utifrån Grounded Theory. Resultat: Med utgångspunkt i vårt empiriska material skapades följande fem kategorier: Definierande av ohälsa och sjukdom, Förväntningar, Synen på symptom och medicin, Att vara 'den Andra' och Vårdbesöket. Dessa kategorier är på olika sätt relaterade till varandra och speglar intervjuernas innehåll. Vidare är kategorierna centrala i skapandet av en framväxande teori. Diskussion: Utifrån resultatet har sex hälsodeterminanter identifierats (ouppnådda förväntningar, kulturella attityder och föreställningar, diskriminering, tidigare negativa upplevelser, språk och kommunikation samt missnöje) och studerats i detalj. Utlandsfödda är mycket påverkade av sin kulturella och etniska bakgrund. Vidare har dem vissa förväntningar på sjukvården som inte alltid blir uppnådda. Detta skapar stort missnöje och kan leda till att utlandsfödda i Sverige avstår från att söka och utnyttja sjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)