Faktorer som påverkar patientsäkerheten på en röntgenavdelning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Inledning: Patientsäkerhet är ett problem på röntgenavdelningar. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur patientsäkerheten på röntgenavdelningar påverkas av stress, strålsäkerhet och röntgensjuksköterskans kommunikation. Dessa tre huvudområden valdes att studeras närmare eftersom författarna ansåg dessa som de tre största och vanligast problemområdena på röntgenavdelningen. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt där både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar ingår. Resultat: Resultatet påvisade att stress, strålsäkerhet och kommunikation kan förorsaka en lägre patientsäkerhet om det hanteras på fel sätt. Slutsats: Patientsäkerhet på röntgenavdelningen är ett område inom hälso- och sjukvården som behöver studeras mer. Genom denna litteraturöversikts resultat kunde vi dra slutsatsen att de faktorer så som stress, strålsäkerhet och kommunikation kunde påverka patientsäkerheten negativt. Dock skulle patientsäkerheten kunna höjas om faktorerna åtgärdades genom att öka bemanningen, förbättra utbildning i strålskydd och ha en bättre dialog mellan röntgensjuksköterska och annan hälso- och sjukvårdspersonal samt mellan röntgensjuksköterska och patient.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)