Är automatisering fördelaktigt inom produktion? : Fördelar och nackdelar med automatisering ur ett företagsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Shima Dehvari; Fanny Nord; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vi använder oss av robotar varje dag, medvetet eller omedvetet. Manuella arbetsuppgifter blir mer och mer automatiserade. Ersättning av människoarbete med robotar blir allt vanligare och vanligare. Detta är tydligare inom den industriella världen. Det finns flera saker som driver företag till automatisering. Denna rapport handlar om fördelar och nackdelar med automatisering av produktionsprocesser utifrån ett företags perspektiv. De faktorer som undersökts i denna rapport är social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, produktkvalitet, produktionsprocess, konkurrenskraft och självklart ekonomi. Resultatet visar sig inte vara ett enkelt svar angående frågan att automatisera produktionsprocesser. För att kunna utföra detta arbeta på bästa möjliga sätt användes två metoder. Det första var en litteraturundersökning och det andra var fallstudier och intervjuer. Med hjälp av litteraturundersökning hittades de faktorer som påverkas mest av automatisering av produktion. Därefter gjordes fallstudier och intervjuer av personer från olika företag samt lärare och forskare inom produktion för att erbjuda ytterligare ett perspektiv. Sedan gjordes en analys av information som fåtts från litteraturstudie, fallstudier och intervjuer för att svara på frågeställningen. Om automatiseringen av produktion är fördelaktigt är självklart en frågeställning som ger ett individuellt svar beroende på vilket företag samt under vilket tidsspann man undersöker. Genom att noga beakta respektive fördel och nackdel samt hur viktiga dessa är för företaget i fråga samt genomföra en investeringskalkyl kan man komma fram till huruvida det är fördelaktigt för ett företag att genomföra en automatisering av produktionen. Det är viktigt att man har ett business case och en strategisk plan för automatiseringen, att produkten inte är för komplex samt att dess design kan ändras för att anpassas till automatiserad produktion. Automatiserad produktion utvecklas ständigt med smarta fabriker och artificiell intelligens för att motverka de negativa konsekvenser som automatiserad produktion i dagsläget medför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)