Dras alla konsumenter över samma kam? : Svenska företags utformning av marknadsföringsstrategier på den internationella marknaden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Standardisering och anpassning är två marknadsföringsstrategier som flitigt debatterats under decennier bland forskare. Begreppet standardisering innebär att ett företag väljer att utforma sin marknadsföring på samma sätt genom flera kanaler och på flera marknader. Tanken är att det ska vara samma budskap som når konsumenterna oavsett var på planeten de befinner sig. Anpassning är idén om att konsumenterna ter sig olika och har olika preferenser, vilket marknadsföringen bör anpassa sig till och därför skapa olika annonser till olika marknader. Tidigare forskning har pekat på att en förklaring till varför företag väljer att anpassa sin marknadsföring är kulturella aspekter och faktorer som särskiljer konsumenterna åt. Den tänkta konsumentens kultur är därför en viktig beståndsdel att beakta i ett företags val av marknadsföringsstrategi och det område som denna studien kommer att ha som fokus. Studiens syfte är att undersöka svenska företag som agerar på internationella marknader och huruvida de väljer att anpassa eller standardisera sin marknadsföring till olika länder. Vidare är syftet att gå djupare in på företagens val av anpassning för att analysera om företagen beaktar kulturella aspekter i sitt agerande på olika marknader. Frågeställningen utgår ifrån tidigare relevant teori och besvaras genom semi-strukturerade intervjuer utförda på personer med olika typer av ansvarsområden inom sex olika företag där svaren från intervjuerna ligger i grund för slutsatsen och resultatet. Resultatet från intervjuerna presenteras i en framtagen modell för att tydligt demonstrera företagens val av strategi och ifall dessa val beaktar kulturella aspekter när det kommer till dess marknadsföring. Slutsatsen i studien är att svenska företag som agerar internationellt oftast har en kombination av olika strategi och kan därför inte uteslutande kategoriseras in ett fack om standardisering eller anpassning. Studien visar på att kultur är en viktig aspekt i företagens strategier och då främst för de företag som agerar på en marknad långt bort från sin hemmamarknad. Ju längre avståndet från hemmamarknaden är, desto större skiljer sig dess konsumenter, vilket ställer högre krav på att anpassa sin strategi utifrån kulturella skillnader. Nyckelord: Anpassning, standardisering, cross-cultural marketing, marknadsföringsstrategi

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)