Hjälpande eller stjälpande handarbete : Om elevers koncentration vid teoretiska genomgångar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning var att undersöka huruvida lärare upplevde att elevers koncentrationsförmåga förbättrades vid teoretiska genomgångar om de samtidigt fick ägna sig åt en enkel aktivitet i form av handarbete. Först genomfördes en mindre intervju med respondenterna, två lärare, kring nuläget vid teoretiska genomgångar. Deras elever erbjöds därefter möjligheten till nåltovning under alla teoretiska genomgångar under en fyraveckorsperiod. Respondenterna observerade och förde anteckningar över antal deltagare samt hur deras koncentrationsnivå påverkades under genomgångarna. Observationerna följdes upp med ytterligare en intervju med respondenterna. Fokus för denna var deras upplevelser och reflektioner kring hantverk som fokuserande sysselsättning vid teoretiska genomgångar. Resultatet visade att nåltovning kan fungera som hjälp med koncentrationen för vissa elever, de kunde återkoppla utan problem. Studien visar även på att man inte bör begränsa sig till endas en slags sysselsättning för händerna. Alla elever var inte intresserade av nåltovning, någon annan form av fingerarbete hade eventuellt kunnat tilltala dem mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)