Unga vuxnas upplevelse av förändring i psykoterapi

Detta är en Magister-uppsats från Psykologiska institutionen

Författare: Åsa Garetsos; Lars Andersson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Psykoterapi har dokumenterad effekt, men det är oklart hur förändringen går till och vad som är verksamt i terapin. Klientperspektivet förbises ofta i forskningen. I syfte att undersöka hur förändring i psykoterapi upplevs intervjuades åtta före detta klienter från projektet Ungdomar och Unga Vuxna vid Ericastiftelsen. Samtliga hade skattat sin förbättring som stor enligt SCL-90. Intervjuerna analyserades enligt induktiv tematisk metod. Respondenterna beskrev manifesta upplevda förändringar i fråga om symtomlindring, förbättrade relationer och ökad agens. Upplevda inre strukturella förändringar som beskrevs handlade om självbild och emotioner. Upplevda underlättande och hindrande faktorer för förändring beskrevs beträffande klientens egen delaktighet, terapeutens egenskaper, relationen till terapeuten samt faktorer i själva terapin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)